SGH Alumni Club

The SGH Alumni Club gathers people who wish to keep in touch with the academic community and other alumni after finishing education at the SGH Warsaw School of Economics. Join the Club!

 

Workshops and other meetings within the club

Take part in workshops and webinars to improve your knowledge and skills, including social skills, inspiring you, and encouraging discussion as well as networking between members of the academic community.

For more information, follow our Facebook profile.

SGH Alumni Card

After joining the Club, you will receive the SGH Alumni Card, entitling you to discounts at SGH Alumni Card Discount Programme Partners

Cards are issued free of charge and are sent by mail. Waiting time is around 4 weeks from acceptance of your Club membership declaration being confirmed. 

 

Karta absolwenta

Dołączając do Klubu, otrzymują Państwo Kartę Absolwenta SGH, która uprawnia do korzystania ze zniżek u Partnerów Programu Rabatowego Karty Absolwenta SGH.

Karta wydawana jest bezpłatnie i wysyłana pocztą. Czas oczekiwania wynosi ok. 4 tygodni od momentu potwierdzania przyjęcia deklaracji przystąpienia do Klubu.

Regulamin Programu Rabatowego

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO
Klubu Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

§ 1
[Postanowienia wstępne]

1. Niniejszy regulamin określa zasady, tryb przystępowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Rabatowym Klubu Absolwentów SGH, zwanym dalej Programem Rabatowym, podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2, zwanych dalej Partnerami Programu Rabatowego.

2. Celem Programu Rabatowego jest wspieranie budowania relacji z absolwentami SGH należącymi do Klubu Absolwentów SGH, zwanymi dalej Odbiorcami, poprzez umożliwienie korzystania na preferencyjnych warunkach z produktów i usług oferowanych przez Partnerów Programu Rabatowego.

3. Organizatorem Programu Rabatowego jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Jednostką uczelni odpowiedzialną za obsługę Programu Rabatowego jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

4.  Czas trwania Programu Rabatowego jest nieograniczony czasowo.

§ 2
[Zasady ogólne]

1. Program Rabatowy to propozycja rabatów i specjalnych ofert promocyjnych oferowanych przez Partnerów Programu Rabatowego, skierowana do absolwentów wszystkich form kształcenia prowadzonych przez SGH, należących do Klubu Absolwentów SGH.

2. Partnerami Programu Rabatowego mogą zostać wszystkie podmioty prowadzące działalność na terenie Polski i poza jej granicami, w szczególności podmioty, których właścicielami bądź osobami zarządzającymi są absolwenci wszystkich form kształcenia prowadzonych przez SGH.

3.  Program Rabatowy jest ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, których przedmiot działalności realizowany jest w szczególności w branżach:

a. przewozy lotnicze,
b. instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
c. telekomunikacja, d. turystyka,
e. fitness i ochrona zdrowia
f. szkoły językowe,
g. hotele, restauracje, catering
h. organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych, wystawienniczych
i. kultura i sztuka (kina, teatry, muzea, galerie)
j. wynajem pojazdów (w szczególności w modelu ekonomii współdzielenia).

4. Odbiorca może uzyskać od Partnera rabat lub specjalną ofertę promocyjną, po okazaniu mu Karty Klubu Absolwenta.

§ 3
[Prawa i obowiązki Partnera Programu Rabatowego]

1. Obowiązkiem Partnera Programu Rabatowego jest udzielenie członkowi Klubu Absolwentów SGH, przyznanego stałego bądź cyklicznego rabatu lub innej specjalnej oferty promocyjnej na okres min. 12 miesięcy. Uruchomienie oferty Partnera Programu Rabatowego rozpoczyna się w dniu przystąpienia do Programu Rabatowego lub innym dniu wskazanym we wniosku.

2. Rabat może przyjąć formę upustu kwotowego bądź procentowego albo vouchera do wykorzystania przy nabywaniu produktów lub korzystania z usług Partnera Programu Rabatowego. Partner może również zaproponować specjalną ofertę promocyjną w innej niż opisana powyżej formie.

3. Partner Programu Rabatowego w wyjątkowych przypadkach może nie udzielić członkowi Klubu Absolwentów SGH rabatu lub specjalnej oferty promocyjnej, o ile prześle Organizatorowi pisemne wyjaśnienie decyzji wraz z podaniem przyczyn najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia sytuacji, zaś Organizator uzna je za uzasadnione.

4. W przypadku powtarzających się zdarzeń odmowy udzielenia rabatu, Partner Programu Rabatowego może zostać wykluczony z Programu Rabatowego.

5. W ramach Programu Rabatowego Partner Programu Rabatowego ma prawo do:

a. otrzymania 30% upustu na wynajem sal wykładowych i nośników reklamowych w odniesieniu do cennika określonego w odpowiednim zarządzeniu Kanclerza SGH.
Wysokość stawek ogłaszana jest pod adresem https://ssl-
firma.sgh.waw.pl/pl/Strony/wynajem-powierzchni.aspx
. Upust przysługuje nie częściej niż 2 razy w ciągu każdego roku udziału w Programie Rabatowym, pod warunkiem dostępności preferowanych przez Partnera Programu Rabatowego sal we wskazanym terminie.

b. promocji poprzez zamieszczenie informacji o Partnerze Programu Rabatowego  na stronie internetowej Klubu Absolwentów, profilu Facebook Klubu Absolwentów – w terminie 7 dni od daty przystąpienia do Programu Rabatowego – oraz informacji o przystąpieniu do Programu Rabatowego w wysyłanym do Odbiorców newsletterze (najbliższym po dacie przystąpienia),

c. promocji poprzez wysłanie przez Organizatora raz na kwartał do Odbiorców zbiorczej informacji o udzielonych Odbiorcom przez Partnerów Programu Rabatowego rabatach lub specjalnych ofertach promocyjnych za pomocą wiadomości e-mail lub newslettera Klubu Absolwentów.

6. Warunkiem otrzymania upustu, o którym mowa w pkt 5 ppkt a, jest utrzymanie przez Partnera Programu Rabatowego w tym okresie rabatu lub specjalnej oferty promocyjnej.

7. Organizator w celu zapewnienia Odbiorcom możliwości skorzystania z oferowanych rabatów lub specjalnych ofert promocyjnych, udostępnia Partnerom Programu Rabatowego numery kart uczestników Klubu Absolwentów SGH, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

8. Partner Programu Rabatowego ponosi wyłączną odpowiedzialność za rabaty i specjalne oferty promocyjne oraz za ich właściwą realizację na rzecz Odbiorców.

§ 4
[Przystąpienie i wystąpienie z Programu Rabatowego]

1. W celu przystąpienia do Programu Rabatowego, uprawniony przedstawiciel Partnera Programu Rabatowego, wysyła na adres e-mail: klub_absolwentow@sgh.waw.pl elektroniczną deklarację przystąpienia do Programu Rabatowego podpisaną podpisem kwalifikowanym lub w formie scanu wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Rabatowego, dostępnego również do pobrania na stronie: absolwent.sgh.waw.pl/klub. W przypadku skanu oryginał wniosku zostaje niezwłocznie wysłany pocztą, na adres: SGH, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2. Przystąpienie do Programu Rabatowego niezwłocznie potwierdzane jest Partnerowi Programu Rabatowego przez pracownika lub współpracownika Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami drogą mailową. Datą przystąpienia do Programu Rabatowego jest data wysłania potwierdzenia przez SGH lub data określona we wniosku jako deklarowana data przystąpienia, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

3. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przystąpienia do Programu Rabatowego, w szczególności gdy Program Rabatowy dotyczy używek, w swojej treści jest wulgarny, obraźliwy lub nieprzyzwoity.

5. W przypadku niezaakceptowania wniosku przez Organizatora, wnioskodawca otrzyma drogą mailową stosowną odpowiedź w przeciągu 7 dni roboczych, od Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

6. W celu wystąpienia z Programu Rabatowego, uprawniony przedstawiciel Partnera Programu Rabatowego, wysyła na adres e-mail: klub_absolwentow@sgh.waw.pl elektroniczną deklarację o wystąpieniu z Programu Rabatowego podpisaną podpisem kwalifikowanym lub w formie scanu wniosku, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Rabatowego, dostępnego również do pobrania na stronie: absolwent.sgh.waw.pl/klub

W przypadku skanu oryginał zostaje niezwłocznie wysłany pocztą, na adres: SGH, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

7. Wystąpienie Partnera Programu Rabatowego z Programu Rabatowego przed upływem 12 miesięcy, jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. Wystąpienie z Programu Rabatowego potwierdzane jest Partnerowi Programu Rabatowego, przez pracownika lub współpracownika Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, drogą mailową.

§ 5
[Ochrona danych osobowych]

1. Organizator nie udostępnia Partnerowi Programu Rabatowego adresów do korespondencji, adresów e-mail, numerów telefonów ani innych danych osobowych Odbiorców.

2. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Partnerów jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.), SGH przekazuje osobom reprezentującym Partnerów przystępujących do Programu Rabatowego poprzez ich zamieszczenie pod wnioskiem o przystąpienie do Programu Rabatowego.

§6
[Postanowienia końcowe]

1. Organizator w trakcie trwania Programu Rabatowego będzie informował Partnerów Programu Rabatowego o wszystkich niezbędnych kwestiach związanych z Programem Rabatowym drogą mailową na adres wskazany we wniosku o przystąpienie do Programu Rabatowego.

2. Odbiorcy będą informowani o niezbędnych kwestiach związanych z Programem Rabatowym, drogą mailową na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwentów SGH.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Partnerów Programu Rabatowego i Odbiorców Programu. Zmiany w Regulaminie ogłoszone zostaną za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w ust. 1 i 2. Zmieniony Regulamin nie ma wpływu na trwające Programy Rabatowe chyba, że co innego wynika z przepisów prawa powszechnego.

4. Organizator może wykluczyć Partnera Programu Rabatowego z Programu Rabatowego w dowolnym czasie, szczególnie w przypadku wystąpienia po stronie Partnera Programu Rabatowego okoliczności powodujących konflikt wartości trudny do pogodzenia z wartościami zapisanymi w Kodeksie etyki pracowników SGH, o czym Partner Programu Rabatowego i Odbiorcy zostaną powiadomieni za pomocą kanałów komunikacji określonych w ust. 1 i 2.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność oraz jakość usług oferowanych przez Partnera Programu Rabatowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez absolwentów z usług  oferowanych przez Partnera Programu Rabatowego.

7. Regulamin Programu Rabatowego jest dostępny na stronie: absolwent.sgh.waw.pl/klub

8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO.pdf

Partnerzy Programu Rabatowego Karty Absolwenta SGH

Dowiedz się więcej

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
budynek G, pok. 132–135
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 72
e-mail: absolwenci@sgh.waw.pl